Vedtægter 

Vedtægter 

Vedtægter for foreningen: ’Min Hunds Skole’

Foreningen har hjemsted i Fjellerad, Aalborg Kommune

§1: Foreningens formål

I. At styrke lokalområdets udvikling, ved at fastholde aktiviteter i nær miljøet

II. At hundeførere og hunde, skal have gode oplevelser med hinanden.

III. At hundeførerne får gode redskaber og kompetencer til at få en glad og lydig hund.

IV. At give seriøs træning til hundene, under hyggelige og afslappede former.

V. At give alle hunde mulighed for at træne, uanset race og alder (dog undtaget kamp- og muskelhunde, da disse kræver specielle forhold. I disse tilfælde aftales nærmere med træneren).

Metoder til at opfylde målene:

VI. At give individuel træning til hunde og hundeførere i takt med disses udvikling.

VII. At lære hundeførere at ”læse” deres og andres hunde, samt forstå hundens kropssprog.

VIII. At give hunde og hundeførere udfordringer i takt med deres udvikling, eks. agility.

IX. At hundene lærer primær lydighed samt socialisering.

X. At medlemmerne, via klubbens sociale medier altid er velkomne til at invitere til sociale arrangementer såsom by ture, o.a.

§2: Medlemmer

I. Alle der har lyst til at arbejde for foreningens formål.

II. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt, der er dog en prøvetid på max 14 dage.

III. Nye medlemmer kan starte når som helst på året, efter aftale med træneren.

IV. Alle hunde skal være vaccineret efter dyrlægens anvisninger.

V. Bidske hunde kan ikke optages i klubben. Afgørelsen tages af træneren.

VI. Ved udmeldelse, refunderes restkontingent ikke.

VII. Kontingent fastsættes på årets generalforsamling i februar måned.

§3: Generalforsamling

I. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

II. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Inden udgangen af januar måned indkaldes der med mindst 14 dages varsel, skriftligt til samtlige af klubbens medlemmer.

III. Eventuelle forslag skal være klubbens formand i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, ellers kan punktet ikke optages på dagsordenen. Dog kan punktet tages op under ”eventuelt”.

IV. På generalforsamlingen skal der vælges formand, næstformand samt kasserer for 2 år af gangen. Formanden er på valg i lige år, næstformand og kasserer er på valg i ulige år.

V. Derudover kan der vælges 2 eller 4 yderligere medlemmer, for 2 år af gangen. Disse vælges samme år som formanden.

VI. Der vælges 1 suppleant, for et år af gangen.

VII. Der vælges revisor for et år af gangen.

VIII. Alle betalende medlemmer har stemmeret. Der stemmes ved personligt fremmøde.

IX. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som bliver valgt af de fremmødte. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

X. Der stemmes ved simpelt flertal, en over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis blot ét medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette gennemføres. Ved personvalg, hvor der er flere end én opstillet, skal der altid gennemføres skriftlig afstemning. Ved disse valg, anvendes reglen for simpel flertal.

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Formandens årsberetning.

3. Regnskabs aflæggelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af kasserer.

9. Evt. valg af 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af suppleant.

11. Valg af revisor.

12. Eventuelt.

§4: Ekstraordinær generalforsamling

I. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller 1/3 af medlemmerne fremsender skriftligt begrundet anmodning om det, overfor formanden.

II. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

III. Indkaldelses fristen er 2 uger.

§5: Foreningens daglige ledelse

I. Den daglige ledelse udgøres af formanden.

II. Kun formanden, eller kasseren, har hæveret på klubbens konti.

III. Der afholdes mindst 4 årlige møder i bestyrelsen, som består af formanden, næstformanden samt kasseren som minimum.

IV. Klubbens fodersalg varetages af formanden.

V. Ved formandens fravær, indtræder næstformanden i dennes sted, dog uden hæveret på konti.

VI. Hæveret på konti kan kun overdrages ved fuldmagt.

VII. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

VIII. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

IX. Formanden indkalder til samt leder møder i bestyrelsens regi. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker når formanden skønner det nødvendigt, eller hvis minimum 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

X. Faste trænere får et beløb af 500 kr. pr. år, for indkøb af tøj til træning. Foreningen sørger foruden omkostninger for træneren eller dennes indkøbs pulje, at der kommer tryk på tøjet. Tøjet er kun godkendt til indkøb, ved samtidig at der kommer tryk på tøjet, samt ved forevisning af kvittering.


§6; Afmelding vedrørende vejrforhold

I. Træningen aflyses hvid der er torden og lyn af sikkerhedsmæssige årsager for både medlemmer og trænere 

II. Træningen aflyses hvis der er storm eller orkan af sikkerhedsmæssige årsager for både medlemmer og trænere 

III. Træningen aflyses hvi der er -7 grader af sikkerhedsmæssige årsager i forhold til hundene.

§7: Økonomi, regnskab og revision

I. Foreningens regnskabsår, følger kalenderåret.

II. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, overfor generalforsamlingen.

III. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører klubbens medlems register.

IV. Regnskabet revideres af de eller den, på generalforsamling, valgte revisor.

§8: Tegnings regler og hæftelse

I. Foreningen tegnes ud af til af formanden.

II. Ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

III. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, nogen form for personlig hæftelse, for de forpligtigelser der påhviler foreningen.

§9: Vedtægts ændringer

I. Vedtægts ændringer kan kun ske ved ’simpelt flertals reglen’ på en given generalforsamling, hvor ændringsforslagene fremgår af dagsordenen.

II. Ændringerne træder i kraft fra den generalforsamling, hvor ændringerne er vedtaget.

§10: Opløsning af foreningen

I. Opløsning af foreningen, kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvor af den ene SKAL være ordinær.

II. Ved opløsning af foreningen, beslutter nuværende bestyrelse ,ved enighed, om foreningens eventuelle formue enten går til videreførelse af Min Hunds Skole eller til Dyrenes Beskyttelse.

§11: Datering

I. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen anno 2008.

II. Ændrede samt tilføjede paragraffer, vedtaget på Generalforsamling 2019:

§1,VI - §1, VII - §1, VIII - §1, IX - §1, X - §2, II - §2, III - §2, VI - §5, II - §5, X

Ændringer samt tilføjelse af paragraffer vedtaget på Generalforsamling 2021 . 

§ 9 stk. II 

unsplash